РАНК

ЦЕЛОСЕН НАЗИВ

.1.

Друштво за производство, трговија и услуги ЏОНСОН МЕТИ ДООЕЛ Скопје

.2.

ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје

.3.

ЕВН Македонија, Акционерско друштво за снабдување со електрична енергија, Скопје

.4.

МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје

.5.

Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје

.6.

Друштво за производство, трговија и услуги КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола

.7.

Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје

.8.

Друштво за производство, трговија и услуги ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден

.9.

Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје

.10.

Друштво за продажба на енергија ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје

.11.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје Друштво за дистрибуција на електрична енергија

.12.

Друштво за производство, трговија и услуги ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци

.13.

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје

.14.

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

.15.

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје

.16.

Јавно претпријатие за државни патишта

.17.

Друштво за управувачки дејности ЕУРОНИКЕЛ ДООЕЛ Скопје

.18.

Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

.19.

Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица

.20.

АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) Акционерско Друштво за производство и промет со производи на црна металургија-ладно валан, поцинкован и пластифициран лим Скопје

.21.

МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со производи за црна металургија Скопје

.22.

СИНОХИДРО КОРПОРЕЈШН ЛИМИТЕД Пекинг - Подружница Скопје

.23.

ОПЕРАТОР НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ Скопје

.24.

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

.25.

Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје

.26.

Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

.27.

Друштво за промет и услуги СПОРТ - ЛАИФ ТРЕЈД ДОО Скопје

.28.

Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје

.29.

Трговско друштво за производство, промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје

.30.

Друштво за производство и трговија ДОЈРАН СТИЛ ДООЕЛ с.Николиќ Дојран

.31.

Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Илинден

.32.

Цементарница УСЈЕ АД Скопје

.33.

Друштво за производство,трговија и услуги МАРКАРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ с. Долно Караслари Велес

.34.

Друштво за производство, трговија и услуги АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кочани

.35.

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје

.36.

Друштво за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци

.37.

Друштво за производство, промет и услуги ЕКСПАНДА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

.38.

Друштво за производство на акумулатори ТАБ МАК ДОО Пробиштип

.39.

Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје

.40.

Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

.41.

Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје

.42.

Друштво за производство и трговија ЏОЈСОН СЕЈФТИ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кичево

.43.

Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

.44.

Друштво за производство, трговија и услуги БУЧИМ ДОО Радовиш

.45.

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје

.46.

Друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје

.47.

Друштво за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп

.48.

Друштво за трговија КИТ-ГО ДООЕЛ Штип

.49.

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје

.50.

Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје

.51.

Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово

.52.

Друштво за производство трговија и услуги ЖИТО извоз-увоз ДООЕЛ Велес

.53.

Акционерско друштво за производство,откуп,ферментација и промет на тутун АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА Кавадарци

.54.

Друштво за посредување,трговија и услуги ТДР СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје

.55.

Приватна здравствена установа-аптека ЗЕГИН ФАРМ Скопје

.56.

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино

.57.

Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци

.58.

Друштво за промет МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО Скопје

.59.

ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане општина Сарај

.60.

Друштво за производство и трговија на големо и мало,увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО Куманово

.61.

Трговско друштво за трговија производство и услуги на големо и мало ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје

.62.

Друштво за промет на големо и мало ПРИМА.МК ДОО експорт-импорт Скопје

.63.

Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница Пласница

.64.

Друштво за угостителство и игри на среќа ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО ДОО Богородица Гевгелија

.65.

Акционерско друштво за производство, преработка, трговија и монтажа на украсен камен МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп

.66.

Друштво за посредување и трговија ГЕМАК - ТРАДЕ Енвер ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

.67.

Индустрија за млеко млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско друштво Битола

.68.

Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

.69.

Друштво за спортски обложувалници и игри на среќа, трговија и услуги ЗЛАТНА КОПАЧКА - ЕДЕН ДОО Скопје

.70.

Друштво за трговија, производство и услуги ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ Скопје

.71.

Друштво за трговија и услуги ЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје

.72.

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД Прилеп

.73.

Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје

.74.

Приватна здравствена установа во мешовита сопственост - Клиничка болница АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје

.75.

Империал Тобако ТКС Акционерско друштво Скопје

.76.

Трговско друштво НЕЛТ СТ ДООЕЛ Илинден Илинден

.77.

Друштво за трговија на големо и мало АЛМА - М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

.78.

Друштво за трговија и услуги ЕУРО - ФАРМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола

.79.

Друштво за трговија и услуги ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино, Илинден

.80.

Друштво за промет и услуги АТЛАНТИЦ ТРАДЕ СКОПЈЕ ДОО Скопје

.81.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

.82.

Друштво за промет и услуги БЕТ ТУ МАР ДООЕЛ Скопје

.83.

СТРАБАГ АГ Подружница СТРАБАГ Скопје

.84.

Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија - КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје

.85.

Друштво за трговија и производство МАКПРОГРЕС ДОО Виница

.86.

Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ

.87.

Друштво за производство АДИЕНТ СЕАТИНГ ДООЕЛ Штип

.88.

Друштво за трговија и услуги OMПЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ Петровец

.89.

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип

.90.

Друштво за производство услуги ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ Охрид

.91.

Друштво за внатрешна и надворешна трговија ЕУРОИМПЕКС ДОО увоз-извоз Скопје

.92.

Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.-Скопје ; Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ П.О.-Скопје

.93.

Приватна здравствена установа-аптека ЕУРОФАРМ Битола

.94.

Друштво за производство,трговија и услуги ОАЗА ЕКСТРА-СКОПСКО ДООЕЛ Штип

.95.

Друштво за производство,трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес

.96.

Трговско друштво за производство,трговија и услуги КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ Гевгелија

.97.

Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци

.98.

Друштво за градежништво и трговија КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

.99.

Друштво за трговија и услуги АВТОНОВА ДОО експорт-импорт Скопје

.100.

Друштво за производство и трговија АДРИЈУС ДОО увоз-извоз с.Глумово Сарај