Друштво за трговија КИТ-ГО ДООЕЛ Штип Трговија на мало во неспецијализирани продавници претежно со храна пијалаци и туту...
Друштво за посредување,трговија и услуги ТДР СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје Трговија на големо со производи од тутун Друштвото Друш...
СТРАБАГ АГ Подружница СТРАБАГ Скопје Изградба на станбени и нестанбени згради Друштвото СТРАБАГ АГ Подружница СТРАБА...
МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со производи за црна металургија Скопје Леење на челик Друштвото ...
Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово Производство на други делови и до...
Друштво за производство,трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес Производство на жичани производи синџири и пружини ...
РУДИНЕ ММ ДОО увоз-извоз Скопје Трговско друштво за производство и трговија на големо и мало Увоз и дистрибуција на ...

JOANA Retafi

ceo / Starbucks

HAROLD Mayos

ceo / Ramstore