Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје Трговија на мало во неспецијализирани продавници претежно со...
Друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје Останати придружни дејности...
Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје Изградба на станбени и нестанбени згради Друштвото Друштво за г...
Друштво за производство услуги ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ Охрид Леење на други обоени метали Друштвото Друштво за производство у...
Трговско друштво за трговија производство и услуги на големо и мало ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скоп...
Друштво за производство и трговија на големо и мало,увоз-извоз ДЕТОИЛ ДОО Куманово Трговија на мало со моторни горива и ...
Друштво за градежништво и трговија КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Трговија на големо со дрва градежен матери...

JOANA Retafi

ceo / Starbucks

JOANA Retafi

ceo / Starbucks