Приватна здравствена установа-аптека ЗЕГИН ФАРМ Скопје Аптеки Друштвото Приватна здравствена установа-аптека ЗЕГИН ФАРМ ...
Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово Производство на други делови и до...
СИНОХИДРО КОРПОРЕЈШН ЛИМИТЕД Пекинг - Подружница Скопје Изградба на патишта и автопати Друштвото СИНОХИДРО КОРПОРЕЈШН ЛИ...
Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје Трговија на големо со фармацевтски производи Друштвот...

HAROLD Mayos

ceo / Ramstore

Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Ск...
Друштво за производство,трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес Производство на жичани производи синџири и пружини ...
Друштво за промет на големо и мало ПРИМА.МК ДОО експорт-импорт Скопје Трговија на големо со производи од тутун Друштвото...
Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци Трговија на мало со моторни горива и м...