Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје Трговија на мало во неспецијализирани продавници претежно со...
ЕВН Македонија, Акционерско друштво за снабдување со електрична енергија, Скопје Дистрибуција на електрична енергија Дру...
Друштво за трговија и услуги АВТОНОВА ДОО експорт-импорт Скопје Трговија со автомобили и моторни возила од лесна катего...
Трговско друштво за производство, промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје Трговија на мало во неспецијализирани продавниц...
Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје Дејности на коцкање и обложување Друштвото Друштво за приредув...
Друштво за промет и услуги БЕТ ТУ МАР ДООЕЛ Скопје Такси служба Друштвото Друштво за промет и услуги БЕТ ТУ МАР ДООЕ...
Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје Производство на електрична енергија Друштвото...
Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Илинден Трговија на големо со месо...
Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Трговија на мало со моторни горива и мазива ...